महाराष्ट्र शासन
जिल्हा निवड समिती,भंडारा

सरळ सेवा भरती २०१३


तलाठी

तलाठी पदाकरिता अ जाती (खुला) प्रवर्गाची सुधारित अंतिम निवड / प्रतीक्षा यादी

तलाठी पदाकरिता अ जाती (प्रकल्पग्रस्त) प्रवर्गाची सुधारित अंतिम निवड / प्रतीक्षा यादी

तलाठी पदाकरिता अंतिम निवड / प्रतीक्षा यादी

तलाठी पदाकरिता मूळ कागदपत्र पडताळणी करिता पात्र उमेदवारांची सुधारीत यादी (आसन क्रमांकानुसार )

तलाठी पदाकरिता रोल नंबर निहाय प्राप्त गुणांची यादी

अंतिम आदर्श उत्तर तालिका (Final Model Answer Key)

आदर्श उत्तर तालिका (Model Answer Key) करीता महत्वाची सूचना

आदर्श उत्तर तालिका (Model Answer Key)

पात्र/अपात्र उमेदवारांची तात्पुरती यादी

अर्ज भरावयाच्या महत्वाच्या सूचना

अर्जाचा नमुना

ऑनलाईन अर्ज

महत्वाचे दिनांक

अधिक माहितीसाठी संपर्क

लिपिक/शिपाई/वाहन चालक

वाहन चालक पदाकरिता अंतिम निवड / प्रतीक्षा यादी

वाहन चालक पदाच्या लेखी परीक्षेची आसन क्रमांक निहाय प्राप्त गुणांची यादी

लिपिक - टंकलेखक पदाकरिता अंतिम निवड / प्रतीक्षा यादी

शिपाई पदाकरिता अंतिम निवड / प्रतीक्षा यादी

लिपिक - टंकलेखक /वाहन चालक/शिपाई पदाकरिता मुळ कागदपत्र तपासणी करिता पात्र उमेदवारांची यादी

लिपिक - टंकलेखक /शिपाई पदाच्या लेखी परीक्षेची आसन क्रमांक निहाय प्राप्त गुणांची यादी

लिपिक - टंकलेखक /वाहन चालक/शिपाई पदाच्या लेखी परीक्षेची अंतिम आदर्श उत्तरतालिका

लिपिक - टंकलेखक /वाहन चालक/शिपाई पदाच्या लेखी परीक्षेची आदर्श उत्तरतलिकेबाबत महत्वाची सूचना

लिपिक - टंकलेखक /वाहन चालक/शिपाई पदाच्या लेखी परीक्षेची आदर्श उत्तरतालिका

पात्र उमेदवारांची अंतिम यादी

पात्र/अपात्र उमेदवारांची तात्पुरती यादी

शुद्धिपत्रक

जाहिरात

अर्ज भरावयाच्या महत्वाच्या सूचना

अर्जाचा नमुना

महत्वाचे दिनांक

अधिक माहितीसाठी संपर्क